Logo

Аудитын тайлан

Нүүр хуудас Аудитын тайлан
Гүйцэтгэсэн он Төрийн аудитын байгууллага Тайлангийн төрөл Аудитын төрөл Төсөв захирагчийн ангилал Нэр
1 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ-ын 2023 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
2 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Хөшөө цайдам музейн 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
3 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 18-р сургуулийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
4 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн ЗДТГ-ын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
5 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 13-р сургуулийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
6 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын 2023 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
7 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 21-р цэцэрлэгийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
8 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 4-р цэцэрлэгийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
9 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 1-р сургуулийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
10 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
11 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Насан туршийн суралцахуйн төвийн 2023 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
12 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 17-р цэцэрлэгийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
13 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Мал эмнэлэгийн газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
14 2024 Төв аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймгийн шүүхийн шинжилгээний хэлтсийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
15 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2023 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
16 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Шүүхийн шинжилгээний хэлтсийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
17 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 9 дүгээр цэцэрлэгийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
18 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн Соёл, урлагын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
19 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 15-р сургуулийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
20 2024 Төв аймаг Дэлгэрэнгүй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Төв аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит
21 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 17-р сургуулийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
22 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
23 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ЗДТГ-ын санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
24 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Цэнхэр сумын ИТХ-ын 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын хураангуй тайлан
25 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймаг дахь Шүүхийн тамгын газрын 2023 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
26 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ИТХ-ын 2023 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
27 2024 Архангай аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Архангай аймгийн Хайрхан сумын ИТХ-ын 2023 оны жилийн төсвийн гүйцэтгэл, санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
28 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 28-р цэцэрлэгийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
29 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймгийн 14-р сургуулийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
30 2024 Орхон аймаг Хураангуй тайлан Санхүүгийн тайлангийн аудит Бусад Орхон аймаг дахь Хөдөө аж ахуйн мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын хураангуй тайлан
10236 өгөгдөл харуулж байна